Algemene voorwaarden

De voorwaarden van babykinderuitvaart

Babykinderuitvaart.nl

Bedrijf: Budgetbaby
Handelsnamen: Prematuurkistje.nl / Uitvaartkistje / Babykinderuitvaart.nl / Babykistje

Adres: Vennendal 4, 8219CD, Lelystad

Bedrijfsgegevens: 
KvK 39101454
BTW ID NL001172681B29

Artikel 1 - Definities


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Algemene Voorwaarden: 
de algemene voorwaarden als hierna vermeld.

b. De overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en ondernemer/uitvaartverzorger tot stand gekomen overeenkomst tot begeleiding/coachen van een uitvaart.

c. De uitvaartverzorging: de gehele of gedeeltelijke coaching van een begrafenis of crematie en/of (voorgaande) overbrenging van de overledene naar een door de opdrachtgever gewenst adres.

d. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die enige dienstverlening en/of levering met betrekking tot een uitvaartverzorging schriftelijk of mondeling opdraagt of heeft opgedragen.

e. De ondernemer: de uitvaartondernemer, natuurlijk of rechtspersoon, die zich verbindt de levering van zaken en/of diensten met betrekking tot een uitvaartverzorging overeenkomstig de wensen van de opdrachtgever, te doen verzorgen.

f. De uitvaartverzorger: de natuurlijke of rechtspersoon, die zich verbindt de levering van zaken en/of diensten met betrekking tot een uitvaartverzorging overeenkomstig de wensen van de opdrachtgever te leveren.

g. De toeleverancier: de leverancier van specifieke zaken en/of diensten uitsluitend gebruikt of te gebruiken ten behoeve van de opgedragen uitvaartverzorging.

h. Voorschotten: bedragen, die door de ondernemer/uitvaartverzorger ten behoeve van de opdrachtgever aan derden worden betaald.
 
i. Pro-memorie posten: bedragen voor omschreven zaken of diensten waarvan de kosten bij het aangaan van de overeenkomst nog niet duidelijk of precies bekend zijn.

j. Uitvaartpakket: een standaard samenstelling van diensten en leveringen voor een uitvaart, welke als één geheel wordt aangeboden.

k. Prijzen: zijn steeds bruto prijzen inclusief B.T.W.

l. Termijnen: fatale termijnen; d.w.z. na verloop van de termijn vervalt het recht of vangt het aan.
 

Artikel 2 - Algemene voorwaarden


2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de verzorging van een uitvaart betreffende, die tussen de ondernemer/uitvaartverzorger en de opdrachtgever wordt gesloten. 

2.2. De algemene voorwaarden zijn voor elke opdracht van toepassing, ook indien een vervangende opdrachtgever voor dezelfde uitvaart optreedt.

2.3. De ondernemer/uitvaartverzorger dient voor aanvang van coaching van een uitvaart de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever uit te reiken en desgewenst toe te lichten.
 

Artikel 3 - Overeenkomst


3.1. De overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk/digitaal gesloten. Dagtekening en ondertekening door beide partijen van het zogeheten opdrachtformulier is daarvoor voldoende. Indien debiteur een ander is dan opdrachtgever dienen beiden het opdrachtformulier te ondertekenen.

3.2. Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst laat onverlet de bevoegdheid van partijen aan te tonen dat op andere wijze een overeenkomst, met gelijktijdige opgave van de inhoud van die overeenkomst, is tot stand gekomen. Ook in dat geval zullen de algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 

Artikel 4 - Opdracht


4.1. Het te ondertekenen opdrachtformulier zal tenminste bevatten:

a) alle voor de uitvaartverzorging relevante gegevens van de overledene en de opdrachtgever.

b) de verklaring dat de opdrachtgever de toepasselijke algemene voorwaarden heeft ontvangen of gelezen.

c) een gedetailleerde opgave van de overeengekomen (vormen van) dienstverlening  en leveringen met vermelding van de daarbij behorende prijzen, voor zover deze dienstverlening en leveringen niet op basis van een uitvaartpakket worden verricht/geleverd.

4.2. Indien voor bepaalde op te dragen dienstverlening en/of leveringen de juiste prijzen nog niet bekend zijn, zal de ondernemer/uitvaartverzorger géén of een richtprijs per post aangeven met vermelding “pro memorie”. De opdrachtgever kan aan deze opgave geen rechten ontlenen.

4.3. De ondernemer/uitvaartverzorger is gehouden zo mogelijk binnen 24 uur (in ieder geval binnen 48 uur) de werkelijke prijzen van de bedoelde posten aan de opdrachtgever door te geven. Wanneer de opdrachtgever geen nadere opgave heeft verlangd en/of de opdracht na de prijsopgave niet onverwijld heeft gewijzigd, is hij gehouden de reële prijzen van de desbetreffende dienstverlening en/of levering te betalen. Op verzoek wordt aan de opdrachtgever een kopie/uittreksel van nota’s van derden verstrekt.

4.4. De overeenkomst kan behoudens het bepaalde in artikel 8.2. alleen in onderling overleg en met wederzijds goedvinden worden gewijzigd, doch niet later dan 48 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart. De financiële gevolgen, zowel voordelig als nadelig, van aanvaarde wijzigingen worden gespecificeerd met de opdrachtgever verrekend.

 

Artikel 5 - Basistarieven


5.1. In de in artikel 3 bedoelde overeenkomst worden de kosten van zaken en/of diensten vermeld overeenkomstig de door de ondernemer/uitvaartverzorger voordien vastgestelde kosten van die zaken en diensten. De bijbehorende tarieven worden uiterlijk bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand gesteld.

5.2. Indien door de ondernemer/uitvaartverzorger een zogenaamd basispakket en basistarief wordt gehanteerd, wordt van de samenstelling van dat basispakket en basistarief een schriftelijke specificatie verstrekt aan de opdrachtgever voor het aangaan van de overeenkomst. 

5.3. De opdrachtgever heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de samenstelling van dit basispakket.
 

Artikel 6 - Voorschotten


6.1. De opdrachtgever is gehouden de door de ondernemer/uitvaartverzorger te zijnen behoeve betaalde voorschotten, mits voortvloeiend uit het overlijden waarop de opdracht betrekking heeft, op eerste verzoek aan de ondernemer/uitvaartverzorger te voldoen.

6.2. Kosten voortvloeiende uit overheidsregelingen komen nimmer voor rekening van de ondernemer/uitvaartverzorger.
 

Artikel 7 - Personalia


7.1. De vermelde personalia van de overledene in de in artikel 3 lid 1 bedoelde overeenkomst worden overeenkomstig gebruikt voor de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

7.2. De aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt gedaan door de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

7.3. Bij kennisneming door de opdrachtgever van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, dient deze de burgerlijke stand onverwijld van op de hoogte te stellen en te laten wijzigen.

7.4. Indien sprake is van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, zal opdrachtgever bevorderen, dat wijziging plaatsvindt. In alle gevallen komen de kosten van wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij een derde aansprakelijk is.
 

Artikel 8 - Tijdstip van levering


8.1. De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen opdrachtgever en ondernemer/uitvaartverzorger. De dag en het uur van de uitvaart wordt overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. crematorium.

8.2. Wijziging van de aanvankelijk overeengekomen dag en het uur van de uitvaart kan slechts plaatsvinden binnen 24 uur na dagtekening van het opdrachtformulier mits met instemming van de opdrachtgever, ondernemer/uitvaartverzorger en beheerder voornoemd.
 

Artikel 9 - Drukwerken


9.1. Voor aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen, bidprentjes en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden dient de opdrachtgever de tekst schriftelijk aan te leveren of goed te keuren.

9.2. Alle drukwerken alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden worden door de ondernemer/uitvaartverzorger verzorgd tenzij anders is overeengekomen.

9.3. De ondernemer/uitvaartverzorger is slechts voor de kosten van rectificatie van drukwerk en/of advertenties aansprakelijk indien en voor zover de vermelde tekst afwijkt van de door de opdrachtgever schriftelijk vermelde tekst en de noodzaak van rectificatie aan hem toe te rekenen is.

9.4. Indien het de opdrachtgever toe te rekenen valt, dat de tekst van geleverd drukwerk en/of advertenties, in afwijking van artikel 9, lid 1, door de ondernemer/ uitvaartverzorger telefonisch aan de toeleverancier is doorgegeven, dan zijn eventuele fouten in die tekst(sten) voor risico en/of rekening van de opdrachtgever.


Artikel 10 - Voertuigen


10.1. Wijziging van het aantal overeengekomen voertuigen dient uiterlijk op de dag voorafgaande aan de uitvaart dag vóór 10.00 uur aan de ondernemer van de voertuigen kenbaar gemaakt te worden. De overeengekomen prijs zal overeenkomstig deze wijziging door de ondernemer aangepast worden. 

10.2. Na annulering van één of meer van het aantal overeengekomen voertuigen na het in lid 10.1. genoemde tijdstip, is de opdrachtgever gehouden om aan de ondernemer voertuigen een redelijke vergoeding te betalen voor de door de ondernemer voertuigen gemaakte kosten.
 

Artikel 11 - Verzekeringen


11.1. De opdrachtgever kan indien er verzekeringspolissen zijn, de uitkering hiervan opvragen bij zijn verzekeringsmaatschappij.
Opdrachtgever moet facturen van afgenomen goederen en diensten goed bewaren, om te kunnen overleggen aan zijn verzekering. 

 
 

Artikel 12 - Kosten


12.1. De in de overeenkomst vermelde prijzen kunnen niet worden gewijzigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft of de prijzen gebaseerd zijn op door de opdrachtgever onjuiste verstrekte gegevens, behoudens hetgeen bepaald is in artikel 4 lid 4.4 en artikel 5 lid 5.3. In het laatste geval zal de overeengekomen prijs gewijzigd worden conform de door de ondernemer/uitvaartverzorger gehanteerde tarievenlijst.

12.2. De in artikel 5 bedoelde zaken en/of diensten, waarvan de kosten pro-memorie zijn geraamd, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Op verzoek wordt aan de opdrachtgever (een kopie/uittreksel van) de nota van de toeleverancier overgelegd.
 

Artikel 13 - Betaling


13.1. De opdrachtgever betaalt de op basis van het opdrachtformulier, en eventueel latere wijzigingen, gespecificeerde nota binnen 1 dag na ontvangst. 

13.2. De ondernemer/uitvaartverzorger zendt na het verstrijken van de in artikel 13.1 genoemde betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft de opdrachtgever alsnog de gelegenheid binnen 1 dag na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

13.3. Indien de ondernemer/uitvaartverzorger nagelaten heeft de nota voldoende te specificeren, heeft de opdrachtgever het recht alsnog een specificatie te verlangen. In afwachting van deze nadere specificatie wordt de betalingstermijn opgeschort.

13.4. De opdrachtgever kan zich wat betreft zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen, dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld.

13.5. De ondernemer/uitvaartverzorger is gerechtigd over een betaling, die niet tijdig is verricht rente in rekening te brengen over de periode dat de opdrachtgever met de voldoening daarvan in verzuim is. Dit verzuim vangt aan op de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn. De rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 en 120 van het Burgerlijk Wetboek.

13.6. Aan de opdrachtgever die, na gesommeerd te zijn, in gebreke blijft te betalen, worden- na het verstrijken van de in de sommatie genoemde termijn - de in redelijkheid gemaakte incassokosten in rekening gebracht.
 

Artikel 14 - Garantie en aansprakelijkheid


14.1. De overledene wordt bij voorkeur zonder enig sieraad overgedragen aan de ondernemer/uitvaartverzorger. Indien er bij de overledene sieraden of andere bezittingen aanwezig zijn, is vermissing en/of beschadiging hiervan voor risico en/of rekening van de opdrachtgever. Ook  is alle risico, bij vermissing en/of beschadiging van sieraden of andere persoonlijke bezittingen, voor rekening van de opdrachtgever ondanks dat zij persoonlijk overgedragen zijn aan de ondernemer/ uitvaartverzorger.

14.3. Wanneer de opdrachtgever zelf producten/ artikelen/ diensten extern besteld (bijvoorbeeld: kist, rouwvervoer, rouwdrukwerk) kan Babykinderuitvaart daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. De opdrachtgever neemt daarin de volledige financiële en uitvoerende verantwoordelijkheid op zich.
 

Artikel 15 - Oponthoud


Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht zijn uitsluitend voor rekening van de ondernemer/uitvaartverzorger indien deze hem of zijn toeleveranciers redelijkerwijs toegerekend kunnen worden.

Zij kunnen hem niet worden toegerekend indien zij niet zijn te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvatting voor zijn rekening dienen te komen.
 

Artikel 16 - Klachten


16.1. Klachten over de uitvaartverzorging, waaraan de opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven door de opdrachtgever of diens gemachtigde binnen 21 dagen na de datum van de uitvaart bij de ondernemer/uitvaartverzorger ingediend worden. Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben, dat de opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.

16.2. Klachten over de uitvaartnota moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij de ondernemer/uitvaartverzorger ingediend worden. 
 

Artikel 17 - Slotbepalingen


17.1. Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard zijn onderworpen aan Nederlands recht.

17.2. Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze algemene voorwaarden, moeten schriftelijk tussen de ondernemer/ uitvaartverzorger en de opdrachtgever worden vastgelegd.